වායු සමීකරණ කැබිනට්

  • Air conditioning frame

    වායු සමීකරණ රාමුව

    සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහලේ වාහනය, අධිවේගී දුම්රිය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ සඳහා වායු සමීකරණ රාමුව යොදනු ලැබේ.
    නිෂ්පාදන ධාරිතාව -200pcs / year, සේවාදායකයින් සඳහා විශේෂ, සැලසුම් කිරීම සහ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සංවර්ධනය කිරීමට සහාය වීම, අපි මෙරාක්-ජින් xin වායු සමීකරණ පද්ධති (Wuxi) Co., Ltd;
    නිෂ්පාදනයේ වාසිය: සැහැල්ලු බර, කුඩා අවකාශය, සරල හා සාධාරණ ව්‍යුහයක්, දිගු සේවා කාලය, අවම වශයෙන් අවුරුදු 30 ක්