බීම උපකරණ

  • Beverage equipment

    බීම උපකරණ

    භාවිතා කිරීමට පහසුය, පිරිසිදු කිරීමේ කරදරයක් නැත, කෝපි කුඩු ගබඩා කිරීමේ කරදරයක් නැත, වඩා ස්ථාවර කෝපි නිෂ්පාදනය (නවකතාවට පරිපූර්ණ කෝපි සෑදිය හැකිය), කෙටි පොරොත්තු කාලය, හොඳම මිල