බොගී

  • Bogie

    බොගී

    ස්ට්‍රැඩල් මොනෝරේල් බොගී, සංවර්ධනය, ආරම්භය සහ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ වේ. සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහලේ වාහනය, අධිවේගී දුම්රිය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ, ධාරිතාව -100 පීසී / වසර, සේවාදායකයින් සඳහා විශේෂිත වේ. අපි චයිනා රේල්වේ ග Group ප් ලිමිටඩ්, චයිනා ස්කයි දුම්රිය සමූහය සඳහා සැපයුවා.
    උපකරණ: විශාල වෙල්ඩින් භ්‍රමණ වගුව, අධි නිරවද්‍යතාව 5-පාර්ශ්වීය ගැන්ට්‍රි යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය; අංගසම්පූර්ණ කර්මාන්තශාලා, වෘත්තීය කාර්මික ශිල්පීන් සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයින් විශාල පිරිසක් සමඟ.