කප්ලර්

  • Coupler

    කප්ලර්

    සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහලේ වාහනය, අධිවේගී මාර්ගය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ, ධාරිතාව -250 පීසී / වසරකට අදාළ වේ. සේවාදායකයින් සඳහා විශේෂ, අපි සීමාසහිත චයිනා දුම්රිය සමූහ සමූහය සඳහා සැපයුවෙමු;
    උසස් නිෂ්පාදන උපකරණ: සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ උපකරණ සහිත නිරවද්‍ය පීඩන පරීක්ෂණ වගුව (කොකු පරීක්ෂණය, වාතය රහිත පරීක්ෂණය, තෙහෙට්ටුව පරීක්ෂා කිරීම ආදිය)