මෝටර් ෙරොටර්

  • Motor rotor

    මෝටර් රෝටර්

    සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහල, අධිවේගී දුම්රිය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ සඳහා යොදවා ඇත, වසරකට මෝටර් රෝටර් -3000 පීසී ධාරිතාව, ට්‍රැක්ටර් මෝටරයේ අනෙකුත් කොටස්වල ධාරිතාව දහස් ගණන; සේවාදායකයින් සඳහා විශේෂ, අපි බොම්බාර්ඩියර් (චීනය සහ යුරෝප්), ස්කොඩා (චෙක්), චීන දුම්රිය සඳහා සැපයුවෙමු.