මෝටර් ස්ටේටරය

  • Motor stator

    මෝටර් ස්ටේටරය

    සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහල, අධිවේගී දුම්රිය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ සඳහා යොදන ලද මෝටර් ස්ටේටරයේ ධාරිතාව -2200 පීසී / වසර; සේවාදායකයින් සඳහා විශේෂ, අපි බොම්බාර්ඩියර් (චීනය සහ යුරෝප්), ස්කොඩා (චෙක්), චීන දුම්රිය සඳහා සැපයුවෙමු.