පළමු සංක්‍රමණ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය බොස්ෆොරස් හරහා ගමන් කරනු ඇත

අසර්බයිජානයේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නියාසි සෙෆෙරොව් මහතා පැවසුවේ බොස්ෆොරස් හරහා ගමන් කරන පළමු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය චයිනා දුම්රිය එක්ස්ප්‍රස් බවයි.


තැපැල් කාලය: ජුනි -11-2020