ආර් ඇන්ඩ් ඩී

ආර් ඇන්ඩ් ඩී

චැංෂෝ ඩකියන් සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ස්ටොක් සමාගම, ලිමිටඩ්

ආර් ඇන්ඩ් ඩී

තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය: 10 දෙනෙක්

IWE: 2 දෙනෙක්

නව නිෂ්පාදනය සැලසුම් කිරීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට සේවාදායකයින්ට සහාය වන්න.
පොහොසත් අත්දැකීම්, ඉහළ වගකිවයුතු, අධි තාක්‍ෂණික කුසලතා.

25251
IWE-1
IWE-2

තාක්ෂණය

නිපැයුම