මෙවලම් කැබිනට්

  • Tool cabinet

    මෙවලම් කැබිනට්

    ඉහළ සංඛ්‍යාත භාවිතය, හොඳ පරිශීලක ඇලීම, දෘඩ ඉල්ලුම සහ වෙනත් ලක්ෂණ සහිත පහසු සේවා පහසුකම් ලෙස ගබඩා කැබිනට්, ප්‍රවේශ පද්ධතිය, වීඩියෝ නිරීක්ෂණ පද්ධතිය, පසුබිම් කළමනාකරණ පද්ධතිය, අනන්‍යතා හඳුනාගැනීමේ පද්ධතිය සහ වෙනත් උප පද්ධති ඇතුළත් වේ. පවතින අඩුපාඩු විසඳීමට සහ පරිශීලක අත්දැකීම් වලට ගැලපෙන පරිදි මෙවලම් කැබිනට්ටුව පරිපූර්ණයි.