කම්පන කැබිනට්

  • Traction cabinet

    කම්පන කැබිනට්

    අයදුම් විෂය පථය:
    සැහැල්ලු දුම්රිය, පහත් මහල, අධිවේගී දුම්රිය, බුලට් දුම්රිය සහ ට්‍රෑම් රථ සඳහා ට්‍රැක්ෂන් කැබිනට් (ඩීඑෆ්බීකේ) යොදනු ලැබේ. ධාරිතාව -500pcs / year, සේවාදායකයින් සඳහා විශේෂ. අපි ෆුජි, කිංවේ, ස්කොඩා (චීනයේ) සඳහා සැපයුවෙමු.